מאמרים: לכל החדשות

תיקונים והוספות בתקנות התעבורה - פורסמו ב-31.12.15

מאת דני שטרוזמן. פורסם ב-01/01/2016 11:45

מטף, חיישן וקופסאת פיקוד של מ.א.ח - מערכות אוטומטיות לגילוי וכיבוי אש
מטף, חיישן וקופסאת פיקוד של מ.א.ח - מערכות אוטומטיות לגילוי וכיבוי אש

תיקונים והוספות בתקנות התעבורה

פורסמו ב-31.12.15
 
אופניים חשמליים: הארכה לבני 14
בתקנות התעבורה שעניינן אופניים עם מנוע עזר (חשמלי), שפורסמו ב-2014, נקבע שהגיל המותר לרכיבה הוא 14. הוראת שעה שתוקפה עד 31.12.15 סייגה וקבעה שמגיל 14 עד 16 יוגבלו הילדים לרכיבה בשבילי אופניים בלבד.
למרות התאונות הרבות והנפגעים מאופניים חשמליים, ולמרות שקמה זעקה ציבורית שתבעה הגבלה חד-משמעית לרכיבה מגיל 16 בלבד, הוארכה הוראת השעה עד ה-30.6.16. חבל.
 
תקנה 91: סייגים לגרירה 
תקנת המשנה (ב) קובעת כי על גרירת גרור או נתמך להיות על-פי תנאי הגרירה שנקבעו ברישיון הרכב של הגורר, הגרור או הנתמך.
ומה קורה כאשר קיימת סתירה בין התנאים שנקבעו ברישיון הרכב של הגורר לאלו של הגרור או התומך?
לשם כך תוקנה תקנה 91(ב): "לא יגרור אדם גרור או נתמך אלא לפי תנאי הגרירה שנקבעו ברישיון הרכב של הגורר, הגרור או הנתמך על-ידי רשות הרישוי, ובלבד שבמקרה של סתירה בין תנאי הגרירה שנקבעו ברישיון הרכב של הגרור או של הנתמך, יגברו תנאי הגרירה שנקבעו ברישיון הרכב של הגורר".
במקביל נמחקה תקנה 372(א) הקובעת: "לא יגרור אדם גרור אלא לפי תנאי הגרירה שקבעה רשות הרישוי ברישיון הגרור".
 
תקנה 347א: פנס ערפל אחורי
תקנת המשנה (א) מחייבת פנס/י ערפל אחורי/יים ברכב מנועי, למעט טרקטור, מכונה ניידת ואופנוע, ששנת ייצורו 1988 או לאחריה. 
 תיקון בתקנה פוטר מפנס ערפל אחורי גם רכב שיוצר על פי הצקיה של ארה"ב או קנדה.
 
תקנה 356: שמשות
תקנת משנה (ד) אוסרת ציפוי  שמשות, הקדמית והאחורית, ואלו  שליד המושבים הקדמיים. 
תיקון בתקנה מאפשר ציפוי שמשות של רכבים מסוימים שבשימוש צה"ל, לצורך בטחוני ובתנאים מיוחדים המפורטים בתיקון.
 
תקנה 370: מטפים ומערכת כיבוי אש באוטובוס שאינו עירוני
התקנה הורחבה. תקנות המשנה (א) ו-(ב) אוחדו ועודכנו לפי הסיווגים התקפים לכלי רכב, ונוספו תקנות משנה לעניין מערכת לכיבוי אש באוטובוס שאינו עירוני, ושמועד רישומו לראשונה 1.1.12:
"(ב) לא יירשם רכב ולא יחודש רישיונו בפעם הראשונה לאחר מועד תחילתן של תקנות אלה, של אוטובוס שיש בו מעל 22 מושבים מלבד מושב הנהג והמונע במנוע דיזל המותקן בחלקו האחורי, למעט אוטובוס עירוני, אלא אם כן הותקנה בתא המנוע מערכת אוטומטית לכיבוי אש על פי התנאים המפורטים..." (בהמשכה של התקנה).
ניתן ללמוד על הסיבות שהביא לתקנה ופרטים נוספים באתר ב.ב.ד http://www.bbd.co.il/inner/31.
חובת המערכת לכיבוי אש באוטובוס בתוקף החל מ-1.1.16, אולם תוספת לתקנה מאפשרת לרשות הרישוי לדחות את ההתקנה עד 12 חודשים באוטובוס שבעליו ביקש זאת בשים לב למספר האוטובוסים שבבעלותו ולמועדי הרישום שלהם. 
 

לרשימת כל המאמרים בקטגוריה...
כניסה למערכת


צפיה ברשימת
הנושאים בלומדה