מאמרים: לכל החדשות

מערכות בטיחות ברכב כבד

מאת דני שטרוזמן. פורסם ב-11/02/2016 19:43

מערכות בטיחות ברכב כבד

פורסם ב-11.2.16
 
נוספה תקנה 364ו:
א) לא יירשם רכב ולא יחודש רישיון לרכב מסוג האמור להלן, אלא אם כן  הותקנו בו מערכת התרעה מפני התנגשות מלפנים מסוג כמפורט בפרט 29 בחלק ג" לתוספת השנייה ומערכת התרעה על סטייה מנתיב מסוג כמפורט בפרט 30 בחלק ג" לתוספת השנייה:
1) אוטובוס ואוטובוס זעיר, מסוג M2 ומסוגM3 .
2) רכב מסוג N3 ,N2 למעט רכבי כיבוי אש, חילוץ או עבודה.
ב) להוכחת התקנתן של המערכות המפורטות בתקנה זו ברכב, יציג בעל הרכב בעת הרישום או בעת חידוש הרישיון לראשונה אישור של אחד מהגורמים האלה:
1) אישור יבואן הרכב; )2
2) אישור מתקין מורשה מטעם יצרן המערכת או מי מטעמו.
 
נוספו פרטים 29 ו-30 בחלק ג" לתוספת השנייה לתקנות המבוססים על תקנה 364ו:
29. מערכת התרעה מפני התנגשות מלפנים 
מערכת להתרעה מפני התנגשות לפנים תעמוד בתאימות אלקטרו–מגנטית; יצרן המערכת יתאים את המערכת לדגם הרכב; המערכת תעמוד בדרישות של תקנות בינלאומיות המפורטות בפרסום ותוכיח את עמידותה באמצעות קבלת אישור ממעבדה מוסמכת או מיצרן הרכב.
30. מערכת התרעה על סטייה מנתיב
מערכת התרעה על סטייה מנתיב תעמוד בתאימות אלקטרו–מגנטית; יצרן המערכת יתאים את המערכת לדגם הרכב; המערכת תעמוד בדרישות של תקנות בינלאומיות המפורטות בפרסום ותוכיח את עמידותה באמצעות קבלת אישור ממעבדה מוסמכת או מיצרן הרכב.
סימוני הנתיבים המשמשים לבדיקת התרעת המערכת על סטייה מנתיב לפי התקן האמור יהיו אלה שנקבעו במדינת ישראל.
 
3. תחילת התקנות:
א) תחילתן של תקנות אלה ביום ל" בתשרי התשע"ז (1 בנובמבר 2016).
ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשות הרישוי רשאית לדחות את מועד התחילה של תקנה 364ו לתקנות העיקריות לפי בקשה בכתב של בעל רכב, לפרק זמן שלא יעלה על 12 חודשים, בשים לב למספר הרכבים שבבעלותו ולמועדי חידוש הרישיון שלהם.
.4 תקנה 364ו תחול על רכב מהסוגים המפורטים בתקנה האמורה, שמועד רישומו הוא ביום ו" בטבת התשע"ב (1 בינואר(2012  ואילך. 
 

לרשימת כל המאמרים בקטגוריה...
כניסה למערכת


צפיה ברשימת
הנושאים בלומדה