מאמרים: לכל החדשות

הפעלת מצלמות בידי רשות מקומית בנתיב תחבורה ציבורית

מאת דני שטרוזמן. פורסם ב-10/10/2016 13:30

תמרור 501: כביש או נתיב לתחבורה ציבורית
תמרור 501: כביש או נתיב לתחבורה ציבורית

 תקציר התקנות:

 פורסמו ב-9.10.16:
 
רשות המקומית להציב מצלמה לפי תקנות אלה לשם תיעוד ביצוע עבירה, ובלבד שווידא
תחילה שמתקיימים כל אלה:
(1) המצלמה תוצב בסמוך לנתיב תחבורה ציבורית;
(2) המצלמה תמוקם ותכוון כך שזווית הצילום שלה תכסה, ככל הניתן, רק את חלק הדרך הנחוץ לשם תיעוד ביצוע העבירה;
(3) הרשות המקומית פרסמה לציבור מראש, באתר האינטרנט שלה או בדרך אחרת, את הכוונה להציב מצלמות לאורך נתיבי התחבורה הציבורית שבתחומי הרשות, באופן המאפשר קבלת הערות הציבור בנוגע לקיומם של מקומות בסביבת הנתיבים כאמור בפסקה (4);
(4) השטח שעתיד להיות מצולם אינו כולל מקומות אשר תיעודם עשוי להעיד באופן ממשי על מצבו הרפואי של אדם או צנעת אישיותו, ואולם מותר להציב מצלמה במיקום מסוים אף אם השטח כולל מקומות כאמור, אם הדבר הכרחי לשם תיעוד ביצוע עבירה באותו חלק של נתיב התחבורה הציבורית, תוך נקיטת אמצעים לצמצום הפגיעה;
(5) מספרן הכולל של מצלמות שהוצבו לפי תקנות אלה בסמוך לאותו נתיב תחבורה ציבורית אינו עולה על המספר המזערי הנחוץ לשם אכיפת העבירה.
 
בעת הצבת מצלמה תציב רשות מקומית שלטים בסמוך לנתיב הנסיעה, לרבות לפני הכניסה לנתיב הנסיעה, באופן שיבהיר לציבור הנהגים הנוסעים בנתיב, בכתב ובתמונה, כי נתיב הנסיעה עשוי להיות מצולם לשם תיעוד ביצוע עבירה.
כמו כן, הרשות המקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה רשימה של נתיבי התחבורה
הציבורית שבתחומה.
 
הפעלת מצלמה נייחת
הוצבה מצלמה לפי תקנות אלה, רשאית רשות מקומית להפעילה לשם תיעוד ביצוע עבירה
רק בשעות שבהן מוגדר נתיב הנסיעה כנתיב תחבורה ציבורית, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1) המצלמה אינה מקליטה קול;
(2) המצלמה אינה שומרת צילומים באיכות המביאה לזיהוי הנוסעים ברכב המצולם או עוברי דרך אחרים, אלא לפרק הזמן המזערי הנדרש מבחינה טכנולוגית לשם זיהוי אוטומטי של מספר הרכב;
(3) המצלמה אינה מחוברת למאגר מידע, למעט מאגר הכולל את רשימת מספרי כלי רכב המורשים לנסוע בנתיבי תחבורה ציבורית.
 
הפעלת מצלמה ניידת
מותר להפעיל מצלמה ניידת לשם תיעוד ביצוע עבירה בנתיבי תחבורה ציבורית שלצדם הוצבו שלטים כאמור.
 
המצאת צילום בצירוף הודעת תשלום קנס
הודעת תשלום קנס שהופקה על סמך צילום לפי תקנות אלה, תומצא לבעל הרכב בצירוף הצילום האמור, או באופן שיאפשר לבעל הרכב לצפות בצילום כאמור באופן מאובטח באמצעות האינטרנט.
 
הקנס
החל מ-13.10.16 הקנס בגין נסיעה בנתיב לתחבורה ציבורית המסומן בתמרורים אלה, ברכב שאינו מורשה לנתיבים אלה - 500 ש"ח.
 

לרשימת כל המאמרים בקטגוריה...
כניסה למערכת


צפיה ברשימת
הנושאים בלומדה